AMALUNGU E-ISASA PROVIDENT FUND AMALUNGELO ATHWESE WONA AVIKELEKILE UMA KUQALA IZINGUQUKO ZE-ANNUITISATION INGOMHLAKA I KU-MASHI 2021

YIKUPHI OKUGUQUKAYO?
Kusuka mhlaka-1 ku-Mashi 2021 izimali zezikhwama kuma-provident funds kumelwe zisebenze njengezimali zezikhwama zempesheni, okusho ukuthi uma usuthatha umhlalaphansi uyothola isamba semali engukheshi elinganiselwa kokukodwa kokuthathu kuthi lokhu okubili kokuthathu kusetshenziselwe ukuthenga impesheni yempilo yakho yonke. Ukuze kuvikelwe amalungelo athwesiwe amalungu onke amalungu kusuka mhlaka-1 Mashi 2021 azoba “namabhodwe” emali amabili esiKhwameni. Olithwesiwe “ibhodwe” kanye nongalithwesiwe “ibhodwe”

20210129_ISASA_NewsFlash_Emailer_ZULU