DITOKELO TSA SETLAMO TSA DITHO TSA PROVIDENT FUND DI SIRELEDITSWE HA HO KENNGWA TSHEBETSONG DIPHETOHO MATLOLENG A DI DIPHENSHENE KA LA 1 TLHAKUBELE 2021

HO FETOHA ENG?
Ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2021 matlole a provident fund a tlameha ho sebetsa jwalo ka matlole a diphenshene , mohl, nakong ya ho beha
mejafatshe ho ka nkuwa karolo ya nngwe-tharong e le tjhelete e sekolokoto, mme karolo ya pedi-tharong e tlameha ho sebediswa ho
inkela phenshene ya bophelo. Ho sireletsa ditokelo tsa setlamo tsa ditho, ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2021, di tla ba le “dinkgo” tse pedi tsa
tjhelete e Letloleng. “Nkgo”ya setlamo le “nkgo” e seng ya setlamo.

20210129_ISASA_NewsFlash_Emailer_SESOTHO